@edu-fe/login

Login module in all clients

Downloads in past

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
@edu-fe/login
1.2.23 years ago5 years agoMinified + gzip package size for @edu-fe/login in KB

Readme

@edu-fe/login
# yarn 安装
$ yarn add @edu-fe/login

# npm 安装
$ npm i -S @edu-fe/login

// 引入
import login from '@edu-fe/login'

// login 所有方法均返回 Promise

// 获取 wpsSid
login.getWpsSid()

// 登录
login.login()

// 登出
login.logout()