@fremtind/jkl-datepicker-react

Jøkul react datepicker component

Downloads in past

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
@fremtind/jkl-datepicker-react
414412.0.74 days ago3 years agoMinified + gzip package size for @fremtind/jkl-datepicker-react in KB

Readme

Se portalen for bruk og prinsipper.

Installasjon

Tips: stilpakken blir automatisk installert som en avhengighet.
 1. yarn add @fremtind/jkl-datepicker-react eller npm i @fremtind/jkl-datepicker-react.
 2. Importér både React-komponent og stilark i prosjektet ditt.

import { DatePicker } from "@fremtind/jkl-datepicker-react";

// Importer stilark via JavaScript med CSS-loader.
import "@fremtind/jkl-datepicker/datepicker.min.css";

// DatePicker bruker flere komponenter internt, avhengig av konfigurasjon. Select blir bare brukt i utvidet velger.
import "@fremtind/jkl-icon-button/icon-button.min.css";
import "@fremtind/jkl-select/select.min.css";
import "@fremtind/jkl-text-input/text-input.min.css";

// Eller importer stilark via SCSS.
@use "@fremtind/jkl-datepicker/datepicker";
@use "@fremtind/jkl-icon-button/icon-button";
@use "@fremtind/jkl-select/select";
@use "@fremtind/jkl-text-input/text-input";

Bruk

Input og output fra DatePicker er først og fremst en string, det underliggende skjemafeltet er et tekstfelt. Formatet er dd.mm.yyyy. Komponenten gir også et ferdig Date-objekt dersom value er riktig formatert.
onChange får i tillegg et meta-objekt med verdiene error: "WRONG_FORMAT" | "OUTSIDE_LOWER_BOUND" | "OUTSIDE_UPPER_BOUND" og value: string. Du kan bruke error til å velge hvilken feilmeldingstekst du viser til brukeren og value om du ønsker å bruke inputfeltets verdi i feilmeldingen. Denne er lik event.target.value.
<DatePicker
  value={value}
  onChange={(e, date, meta) => {
    setValue(e.target.value);

    console.log("onChange", {
      event: e,
      date,
      meta,
    });
  }}
/>

Komponenten er laget for å støtte react-hook-form. Et eksempel på bruk med register og validering ser du under. Du kan velge å ha komponenten i en Controller hvis du vil bruke meta-objektet i stedet.
import {
  DatePicker,
  formatInput,
  isCorrectFormat,
  isWithinUpperBound,
  isWithinLowerBound,
  parseDateString
} from "@fremtind/jkl-datepicker-react";
import { formatDate } from "@fremtind/jkl-formatters-util";

<DatePicker
  label="Fødselsdato"
  errorLabel={formState.errors.fodselsdato?.message}
  disableBefore="01.01.1970"
  disableAfter={formatInput(new Date())}
  {...register("fodselsdato", {
    required: "Du må fylle ut fødselsdato",
    validate: {
      isCorrectFormat: (v) =>
        isCorrectFormat(v) ||
        `Datoen må være skrevet i formen ${formatDate(new Date())} eller kortformat`,
      withinLowerBound: (v) =>
        isWithinLowerBound(v, parseDateString("01.01.1970") || "Datoen må være før 01.01.1970"",
      withinUpperBound: (v) =>
        isWithinUpperBound(v, new Date()) || `Datoen må være før ${formatDate(new Date())}`,
    },
  })}
/>