tslint-junit-formatter

JUnit XML formatter for TSlint.

Downloads in past

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
tslint-junit-formatter
215.1.05 years ago6 years agoMinified + gzip package size for tslint-junit-formatter in KB

Readme

TSLint JUnit Formatter
A custom TSLint formatter for JUnit XML.

Installation

npm install tslint-junit-formatter --save-dev

Usage

tslint --formatters-dir node_modules/tslint-junit-formatter/formatters --format junit src/**/*.ts