vue-cli-plugin-vuetify-cordova

Vuetify Cordova plugin. Make the world easy

Downloads in past

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
vue-cli-plugin-vuetify-cordova
310.0.135 years ago5 years agoMinified + gzip package size for vue-cli-plugin-vuetify-cordova in KB

Readme

 1. Bắt đầu dự án mới

1.1 Cài đặt môi trường

# Với yarn
$ yarn global add @vue/cli
$ yarn global add cordova
$ yarn install

# Với npm
$ npm i -g @vue/cli
$ npm i -g cordova
$ npm i

1.2 Tạo dự án

$ vue create <tên-dự-án> # Thư viện cần thiết: Babel, Vuex, Vue-router
$ cd <tên-dự-án>
$ vue add vuetify # Enter cho đến khi kết thúc
$ vue add vuetify-cordova
$ cordova prepare
2 Chạy

2.1 Môi trường phát triển (dev)

# Với yarn
$ yarn dev       # Chạy môi trường browser
$ yarn dev android   # Chạy môi trường android
$ yarn dev ios     # Chạy môi trường ios
# Với npm
$ npm run dev      # Chạy môi trường browser
$ npm run dev android  # Chạy môi trường android
$ npm run dev ios    # Chạy môi trường ios

2.1 Build app (production not release)

# Với yarn
$ yarn prod       # Build source cho môi trường browser
$ yarn prod android   # Build source cho môi trường android
$ yarn prod ios     # Build source cho môi trường ios
# Với npm
$ npm run prod     # Build source cho môi trường browser
$ npm run prod android # Build source cho môi trường android
$ npm run prod ios   # Build source cho môi trường ios

2.1 Build app (release)

# Với yarn
$ yarn release       # Build source cho môi trường browser
$ yarn release android   # Build source cho môi trường android release
$ yarn release ios     # Build source cho môi trường ios release
# Với npm
$ npm run release     # Build source cho môi trường browser
$ npm run release android # Build source cho môi trường android release
$ npm run release ios   # Build source cho môi trường ios release


License

MIT