yubinbango-core

YubinBango-Coreに7桁の郵便番号を与えると住所をオブジェクトで取得します。

Downloads in past

Stats

StarsIssuesVersionUpdatedCreatedSize
yubinbango-core
4450.6.37 years ago8 years agoMinified + gzip package size for yubinbango-core in KB

Readme

YubinBango-Core
YubinBango-Coreに7桁の郵便番号を与えると住所をオブジェクトで取得します。
郵便番号検索ライブラリのYubinBangoajaxzip3の内部で使用されています。
使用方法はtestをご覧ください。

Install

npm install yubinbango-core